1. Anvendelsesområde

Nedenstående generelle forretningsbetingelser for Promoters Danmark A/S, Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V, er gældende for alle forretningsydelser og leverancer, som Promoters Danmark A/S leverer eller rådgiver om. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldige med Promoters Danmark A/S skriftlige accept.

2. Priser

Promoters Danmark A/S beregner honorar ud fra tidsforbrug og øvrige omkostninger. Løsningen af en opgave afregnes til de til enhver tid gældende timepriser. Hvor der er truffet aftale om fast pris, faktureres kunden for det aftalte honorar og eventuelle ekstraarbejder udført herudover, faktureres i henhold til de gældende timepriser. Alle priser er ekskl. moms.

3. Tilbud

Tilbud, som Promoters Danmark A/S afgiver, er gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen. Tilbud er bindende for Promoters Danmark A/S i ovennævnte periode, med mindre der alene er tale om et prisestimat. Der tages forbehold for prisstigninger på underleverancer.

4. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af faktura, forfalder vederlaget til betaling 8 dage efter fakturadato.

Fakturering sker med halvdelen af aftalebeløbet ved modtagelsen af ordren og den resterende halvdel ved endt leverance.

Ved kampagner, der løber over mere end to uger, faktureres tre-fjerdedele ved ordremodtagelsen og en fjerdedel ved endt leverance.

Har Promoters Danmark A/S ikke modtaget betalingen senest på forfaldsdatoen, pålægges der 1,5 procent i morarente per påbegyndt måned, regnet fra fakturadatoen. Der opkræves ligeledes et administrationsgebyr på kr. 150 per rykkerskrivelse. De tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet.

Promoters Danmark A/S har i restancesituationer ret til at ophæve alle indgåede aftaler og indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager kunden for at betale det forfaldne beløb.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle mangelkrav.

5. Kundens forpligtelser

Hvor kunden skal forsyne Promoters Danmark A/S med viden og/eller materiale til brug for Promoters Danmark A/S opfyldelse af den af kunden bestilte opgave, påhviler det kunden at overholde fastsatte deadlines. Såfremt kundens forhold medfører, at Promoters Danmark A/S ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, har Promoters Danmark A/S krav på det fulde honorar hos kunden.

Såfremt kunden aflyser en aftale med mindre end 24 timers varsel, faktureres hele den forventede arbejdstid.

Såfremt kunden aflyser en aftale med mindre end 72 timers varsel, faktureres 50 % af den forventede arbejdstid. Omkostninger som allerede er afholdt i forbindelse med en aftale, faktureres i alle tilfælde.

6. Leveringsterminer og force majeure

Promoters Danmark A/S bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som Promoters Danmark A/S ikke kan lastes for. Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.

Såfremt leveringen ikke er mulig på grund af force majeure, kan Promoters Danmark A/S uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod Promoters Danmark A/S.

7. Tavshedspligt

Promoters Danmark A/S har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som firmaet måtte blive bekendt med under projektets forløb, med mindre kunden har meddelt samtykke, eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det.

8. Copyright og afleveret materiale

Kunden indestår for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer. Promoters Danmark A/S forbeholder sig enhver immateriel rettighed til eget design og produkter, som udarbejdes i forbindelse med projektet, med mindre andet skriftligt aftales. Ved levering af tredjepartsprodukter, gælder også producentens leveringsbetingelser.

9. Ansvarsbegrænsning

I tilfælde af, at kunden måtte lide tab på grund af den ydelse, som Promoters Danmark A/S har leveret til kunden, kan alene et direkte og dokumenteret tab komme på tale, idet der ikke ydes erstatning for driftstab eller anden indirekte skade.

Promoters Danmark A/S samlede erstatningspligt for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger, hvad enten der er tale om kontraktforhold eller skadevoldende handlinger, herunder forsømmelighed, eller andet kan maksimalt udgøre det beløb, der er betalt for det leverede.

10. Individuelle aftaler

Aftaler udover det i ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne anførte er ikke gældende, med mindre de skriftligt er bekræftet af Promoters Danmark A/S. Individuelle, skriftlige aftaler gælder forud for nærværende forretningsbetingelser. Nærværende betingelser kan ændres uden varsel.

11. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af retten i København som første instans.